Rozwój organizacji

Naszą ideą jest dostarczanie klientom kompleksowych rozwiązań, które wspierają organizację w rozwoju i pomagają działać efektywnie. 

Realizujemy to poprzez różne działania w firmie klienta, które wzajemnie uzupełniają się: 

  • badania 
  • działania doradcze 
  • szkolenia 

Wyniki badań oraz doświadczenie naszych trenerów i doradców, wykorzystujemy do zbudowania dla naszego klienta skutecznego projektu rozwojowego. Wiemy też, jak ważny dla nowoczesnej firmy jest stały rozwój kompetencji jej pracowników, dlatego pomagamy wdrażać trwałe, systemowe rozwiązania, które zapewniają ciągłość rozwoju.

W ostatnich latach nastąpił gwałtowny rozwój świadomości pracowników. Wzrosła umiejętność analizowania procesów technologicznych, procesów społecznych oraz zdolność dostrzegania zagrożeń zdecydowanie szybciej, niż dostrzegają je menedżerowie.

Pracownicy chcą rozwijać przedsiębiorstwo, ulepszać procesy, kształtować nowe zasady i standardy, tworzyć swoistą, charakterystyczną dla organizacji kulturę. Badanie satysfakcji klienta wewnętrznego pozwala na swobodne, bezpieczne wypowiedzenie się każdego pracownika na temat funkcjonowania firmy i zbadanie poziomu zadowolenia (satysfakcji) personelu.

Przeprowadzamy badania metoda ankietową oraz metodą dynamiki grup, używając liczne techniki projekcyjne.

Zapewnienie transferu kompetencji wewnątrz organizacji a także wykorzystanie różnorodności doświadczeń pracowników w różnym wieku to jedno z najbardziej aktualnych zagadnień w dobie starzenia się społeczeństwa i zmian postrzegania wieku w firmie.

Wdrażamy programy sukcesji – prognozowanie i zapobieganie deficytowi talentów.

Propagujemy ideę „nauki przez całe życie” i idei przedsiębiorstwa, jako organizacji uczącej się, czyli tworzącej środowisko sprzyjające uczeniu się i rozwojowi przez opracowanie systemu dzielenia się wiedzą i doświadczeniami (przepływ zarówno od starszych do młodszych jak i od młodszych do starszych)

Wprowadzamy nowe standardy komunikacji, niwelujące bariery i uprzedzenia.

Jest to zaawansowana i wszechstronna metoda oceny obecnych kompetencji i potencjału rozwojowego pracowników. W zależności od celów badania może ono być prowadzone z użyciem kilku wybranych metod i narzędzi uzgodnionych z klientem. Metoda ta pozwala na rzetelną ocenę pracownika, opisanie jego mocnych i słabych stron oraz ustalenie wskazówek do dalszego rozwoju w kierunku podwyższenia jego kompetencji.

Warsztaty Oceny i Rozwoju są obecnie najbardziej zaawansowaną i wszechstronną metodą efektywnego badania potencjału i możliwości rozwoju pracownika. Dzięki temu dają możliwość zarządzania kompetencjami personelu i optymalnego wzrostu organizacji. Szeroki zasięg wyników pozwala na wykorzystanie ich w wielu procesach ZZL, a także ma zastosowanie w innych procesach na poziomie organizacji.

Ćwiczenia realizowane podczas warsztatów ośrodka mają formę symulacji zadań lub sytuacji, które występują w aktualnym lub przyszłym środowisku pracy uczestników. To przekłada się na wiarygodność obserwacji i wyciąganych wniosków przez konsultantów. Przygotowanie zadań poprzedzone jest obserwacjami rzeczywistego środowiska pracy osób badanych, aby zapewnić realność i adekwatność przygotowanych symulacji.

Uczestnicy są obserwowani i oceniani przez doświadczonych konsultantów i przeszkolonych obserwatorów/ asesorów z ramienia firmy. Każdorazowo Centrum zawiera etap szkolenia asesorów w celu zapewnienia jednolitego postrzegania i rozumienia badanych kompetencji oraz formy ich oceniania.

Końcowa ocena jest wynikiem syntezy obserwacji i ocen wszystkich oceniających.

W ocenę pracownika jest zaangażowany jego bezpośredni przełożony, dzięki czemu może w ustrukturyzowany sposób poznać i nazwać mocne i słabe strony swojego pracownika. Właściwie przygotowany i wdrożony system ocen w firmie pozwala wyeliminować subiektywizm oceny oraz diagnozuje potrzeby szkoleniowe. Rozmowa okresowa szefa z podwładnym staje się okazją do podsumowania minionego okresu i poszukiwania rozwiązań na przyszłość. Zwiększa motywację pracownika, a firmie dostarcza cennych informacji o pracownikach pozwalających planować system wynagrodzeń, regulamin premiowania, politykę szkoleniową oraz ścieżki karier. Pomagamy zaplanować i wdrożyć system ocen a także szkolimy kadrę zarządzającą.

System ten pozwala określić potrzeby kompetencyjne firmy, planować i monitorować rozwój kompetencji na poziomie organizacji i na poziomie poszczególnych pracowników. Rezultatem są opisane profile kompetencyjne stanowisk oraz powiązania z innymi aspektami polityki personalnej (wynagrodzenia, system motywacyjny, szkolenia). Elementem systemu jest też pomiar kompetencji w ramach poszczególnych profili.

Wdrażanie systemu jest poprzedzone dokładną analizą firmy. Poza współpracą z działem personalnym, ważnym elementem są spotkania z zarządem i kierownictwem Państwa firmy. Wspólnie zaprojektujemy system, opracujemy harmonogram jego tworzenia i politykę informacyjną.

Istotną częścią projektu jest budowanie Planów Rozwoju Pracowników oraz Rocznych Planów Szkoleń.