Audyt

Podczas projektów doradczych wspierających rozwój organizacji prowadzimy audyt operacyjny, podczas którego analizujemy wydajność i skuteczność systemów, które funkcjonują w ramach jednostki, oceniamy poziomy osiągania zamierzonych rezultatów w porównaniu z kosztami poniesionymi na ich realizację. Badamy efektywność zarządzania, sposób, w jaki kierownictwo jednostki planuje działania, a następnie kontroluje stopień ich realizacji. Badamy sprawność działania kadry, badamy trafność i zasadność realizowanych celów oraz ich doskonalenie.

Audyt prowadzony jest z należytą starannością przez naszych doświadczonych ekspertów. Audytorzy dbają o rzetelne, godne i uczciwe postępowanie w trakcie pracy, przestrzegają zasady uczciwości, obiektywizmu, poufności oraz profesjonalizmu.

Podczas audytu posługujemy się między innymi kwestionariuszami:

  • Kwestionariusz kontroli wewnętrznej (KKW) – dokument roboczy zawierający pytania dotyczące obszaru kontroli. Audytor wykorzystuje KKW zadając kierownictwu i pracownikom pytania otwarte i zamknięte w początkowej fazie audytu, aby audytor miał możliwość potwierdzenia odpowiedzi na zadane w nim pytania.
  • Lista kontrolna (LK) – pomaga w ujednoliceniu uzyskanych informacji, zapewnia standardowe podejście do przeprowadzanego badania, zapobiega pominięciu w badaniu istotnych kontroli lub przewidywalnych faktów, zapobiega oszustwom i nadużyciom oraz eliminuje uznaniowość.
  • Kwestionariusz samooceny (KS) – są wypełniane samodzielnie przez kierownika komórki audytowanej, a pytania dotyczą ryzyk związanych z działalnością jednostki.
  • Plan kontroli (PK) – nasz podstawowy dokument tworzony przez audytora w celu opisania systemu kontroli wewnętrznej. Plan kontroli, to mapa pokazująca wszystkie kontrole zastosowane w danym systemie.

Przykładowe projekty:

audyt b - Audyt (nasza-oferta;Tajemniczy Klient, Oferta, Diagnoza kompetencji, Audyt)